• Gwarancja oryginalności
 • Najwyższa jakość

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Administrator oświadcza, iż wdrożył wszelkie środki mające na celu ochronę danych Użytkowników, czego wyrazem jest niniejsza Polityka Prywatności.

 1. DEFINICJE

  1. Administrator – administrator danych osobowych, którym jest spółka Enve Distribution Sp. z o.o., z siedzibą w Wileńska 51, 05-200 Wołomin, Polska, KRS: 0000869120.
  2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane zostały pozyskane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu oraz osoba fizyczna, której dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora w inny sposób niż poprzez korzystanie z Serwisu;
  5. Pozostałe definicje, niewymienione powyżej posiadają znaczenie zwyczajowo przyjęte.
 2. ADMINISTRATOR DANYCH

  1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Enve Distribution Sp. z o.o., z siedzibą w Wileńska 51, 05-200 Wołomin, Polska, KRS: 0000869120. Email: [email protected]
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

   • przetwarzane zgodnie z prawem;
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
   • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. CEL POZYSKIWANIA DANYCH
  1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
  2. Dane osobowe Użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę.
  3. Dane Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu:

   • realizacji złożonego zamówienia;
   • kontaktu z Użytkownikiem;
   • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
   • obsługi reklamacji;
   • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
   • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, w szczególności dokonywania rozliczeń podatkowych czy księgowych;
   • transmisji danych w sieci oraz należytego działania podstawowych funkcji Serwisu;
   • analizy sposobu korzystania z Serwisu w celu poprawy wydajności oraz ulepszenia sposobu obsługi Użytkowników;
   • dostosowania wyświetlanych reklam do potrzeb i preferencji Użytkowników oraz udostępniania treści publikowanych w ramach Serwisu za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych serwisów zewnętrznych, w tym dla celów reklamowych;
   • analitycznym i statystycznym;
   • marketingu bezpośredniego;
   • w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowych.
 4. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
  1. Administrator może przetwarzać następujące dane Użytkowników:
   • Imię i nazwisko;
   • Adres poczty elektronicznej;
   • Numer telefonu komórkowego;
   • Adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
   • Adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy);
   • Numer Identyfikacji Podatkowej (w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami);
   • Nazwę firmy (w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami);
   • Adres IP urządzenia;
   • Rodzaj przeglądarki;
   • Informacje o sposobie korzystania z witryny i informacje diagnostyczne;
   • Historia wyszukiwania;
   • Podsumowanie sesji;
   • Informacje o lokalizacji oraz inne dane dostarczane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Podstawę prawnych przetwarzania danych Użytkowników stanowi:
   • podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem Umowy z Użytkownikiem oraz w trakcie jej realizacji(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
   • realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów księgowych, podatkowych (art 6 ust. 1 lit. c) RODO);
   • prawnie uzasadniony interes związany z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami, doskonaleniem produktów i usług Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   • zgoda Użytkownika, uprawniająca Administratora do wysyłana informacji handlowych w formie elektronicznej lub nawiązywania kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia ofert Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a)RODO).
  2. Użytkownik może cofnąć udzielone zgody w każdym czasie korzystając z adresu e-mail udostępnionego w Serwisie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy między Użytkownikiem a Administratorem, czy też założenia konta w Serwisie.
 6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
  1. Administrator może korzystać w Serwisie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy czy też możliwości korzystania z Usług Serwisu.
  2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 7. ODBIORCY DANYCH
  1. Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których Administrator przetwarza dane Użytkowników,
   dane Użytkowników mogą zostać przekazane:

   • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania, organom nadzoru, itp.);
   • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. firmom świadczącym na rzec Administratora określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podmiotom obsługującym systemy informatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, podmiotom świadczącym usługi z zakresu księgowości, marketingu czy rekrutacji, podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe;
   • innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy do której należy Administrator tj. podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem.
 8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  1. Dane Użytkowników są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów do których zostały zebrane tj przez.:

   • okres niezbędny do prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem;
   • okres prowadzenia konta użytkownika w Serwisie;
   • okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi na jego żądanie wszelkich niezbędnych informacji;
   • okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
   • okres w jakim przepisy prawa zobowiązują Administratora do przechowywania określonego rodzaju
    dokumentacji;
   • do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.

   Dane Użytkownika zostaną usunięte przez Administratora z upływem wszystkich ww. okresów.

 9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  1. Administrator przechowuje dane na należących do niego serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.
  2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
  1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Jeżeli w Serwisie zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Administratora stron internetowych, to nie może on odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
  3. Administrator wykorzystuje tzw. pliki cookies, których szczegółowe warunki zamieszczone są w Polityce Plików Cookies umieszczonej na stronie Serwisu.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.