• Gwarancja oryginalności
 • Najwyższa jakość

Regulamin platformy

 1. DEFINICJE
  1. Administrator Serwisu – Sprzedawca;
  2. Adres do korespondencji – PB Fulfilment, Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce, Polska
  3. Adres poczty elektronicznej[email protected]
  4. Formularz Zamówienia – formularz udostępniany przez Sprzedawcę w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia w Serwisie;
  5. Hasło – ciąg znaków numerycznych lub alfa-numerycznych ustanowiony przez Użytkownika, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika;
  6. Infolinia – numer infolinii Sprzedawcy podany w Serwisie (jeżeli jest stosowany przez Sprzedawcę);
  7. Klient – Użytkownik dokonujący zamówień Produktów w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
  8. Konto Użytkownika – indywidualne dla każdego Użytkownika konto internetowe w Serwisie, które zostaje utworzone po przeprowadzeniu rejestracji na żądanie Użytkownika;
  9. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomości e-mail, którą Sprzedawca wysyła do Użytkownika po złożeniu przez niego zamówienia w Serwisie, na adres e-mail Użytkownika, podany przez niego w trakcie składania Zamówienia;
  10. Produkty – Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Serwisie;
  11. Regulamin – niniejszy Regulamin ;
  12. Serwis – portal internetowy Sprzedawcy;
  13. Sprzedawca – Enve Distribution Sp. z o.o., z siedzibą w Wileńska 51, 05-200 Wołomin, Poland, KRS: 0000869120;
  14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
   i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
   i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;
  15. Świadczenie usługi drogą elektroniczną/Usługi elektroniczne – wykonywanie Usługi na rzecz Użytkownika, które następuje poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych
   w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;
  16. Umowa sprzedaży – umowa na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność Produktu i wydać mu Produkt, a Użytkownik zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Użytkownika, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą strony internetowej, telefonicznie);
  17. Usługi – usługi objęte niniejszym Regulaminem, polegające w szczególności na dostarczaniu Użytkownikom Produktów oferowanych w Serwisie, zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, prowadzeniu Konta Użytkownika (o ile Serwis przewiduje taką możliwość,
   a Użytkownik założył Konto), udostępnianiu Formularza Zamówienia;
  18. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Serwisu określające rodzaj i liczbę Produktów składane poprzez Formularz Zamówienia znajdujący się w Serwisie lub w sposób, o którym mowa w części IV Regulaminu;
  19. Zestaw – oferowany przez Sprzedawcę zestaw promocyjny składający się z kilku Produktów, przy czym jeden lub więcej Produktów oferowany jest w obniżonej cenie.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży dotyczących Produktów, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym w odniesieniu do Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
  3. Składając zamówienie w Serwisie, Użytkownik zapewnia, że posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
   1. prowadzi Konto Użytkownika w Serwisie (o ile Serwis przewiduje taką możliwość),
   2. udostępniania Formularz Zamówienia,
   3. udostępnia treści marketingowe i przesyła informacje handlowe.
  5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli,
   4. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
  6. Administrator Serwisu ani Sprzedawca nie są zobowiązani do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
  7. Uruchomienie korzystania z Usług jest równoznaczne:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. ze zgodą na wykorzystywanie przez Administratora Serwisu plików cookies.
  8. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania do systemu teleinformatycznego Serwisu prawdziwych danych dotyczących Użytkownika.
 3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży oferowanych
   w nim Produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.
  2. Przez złożenie zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu należy wejść na stronę internetową Serwisu, dokonać wyboru Produktu i złożyć, w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty
   i informacje, Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia.
  4. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, e-mail, Produkt, miejsce dostawy Produktu.
  5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu złożenia Zamówienia – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu.
  6. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w Formularzu Zamówienia pola „Kliknij tutaj, aby zamówić”.
  7. Rezygnacja/anulowanie Zamówienia przez Użytkownika jest możliwe tylko i wyłącznie do momentu w którym Sprzedawca nie rozpoczął procesowania Zamówienia. Informację na temat etapu realizacji Zamówienia Użytkownik może otrzymać od Sprzedawcy poprzez wysłanie zapytania na adres e-mail Sprzedawcy lub za pośrednictwem Infolinii Sprzedawcy. Zapis nie wyłącza prawa do odstąpienia do umowy, opisanego w punkcie VI Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia (Potwierdzenie Zamówienia).
  9. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) po godz. 12.00 CEST, w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy są rozpatrywane następnego dnia roboczego (w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).
  10. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.
  11. Ceny Produktów podawane są w wybranej walucie, jednak nie zawierają dodatkowych opłat
   i podatków ponad te właściwe dla miejsca, z którego Sprzedawca dokonuje wysyłki Produktu. Jeśli na terytorium z którego dokonywane jest Zamówienie obowiązują inne podatki, jak również dodatkowe opłaty związane z lokalnym prawem (w tym cło, akcyza, VAT) Użytkownik zobowiązany jest uiścić je we własnym zakresie.
  12. Sprzedawca informuje w Serwisie o kosztach związanych z wysyłką produktów i wybranym sposobem płatności.
  13. Sprzedawca może udzielać rabatu na całość kosztów wysyłki. Sprzedawca podaje o tym informację w widocznym miejscu na stronie Serwisu. Rabat, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest stosowany wyłącznie przy pierwszej próbie wysyłki Produktu do Użytkownika w ramach danego Zamówienia. Warunkiem uzyskania przez Użytkownika rabatu jest dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt w sposób, o którym mowa w punkcie IV Regulaminu.
  14. Przy wyborze formy wysyłki ekspresowej przesyłka zostanie nadana w dniu wysłania Potwierdzenia Zamówienia lub następnego dnia roboczego jeśli Zamówienie zostało potwierdzone po godzinie 14.00.
  15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo organizowania promocji, na warunkach, które każdorazowo zostaną podane w odniesieniu do danej promocji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zakończenia oraz wznowienia promocji w dowolnym momencie.
  16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w następujących przypadkach:
   1. w przypadku paczek za pobraniem – jeżeli zamówienie zostało złożone przez osobę, która w przeszłości nie odebrała adresowanych do niej produktów lub przy wykorzystaniu danych nieprawdziwych lub adresów miejsc publicznych;
   2. w każdym przypadku – jeżeli Sprzedawca ma uzasadnione podejrzenia, że zamówienie zostało złożone w celu wyrządzenia szkody Sprzedawcy lub naruszenia jego interesów (np. Zamówienie złożone przez przedsiębiorcę konkurencyjnego.
  17. O odmowie przyjęcia Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie informuje i zwraca cenę, jeżeli została zapłacona. Zwrot ceny następuje w ciągu 3 dni od dnia odmowy przyjęcia zamówienia.
 4. PŁATNOŚCI
  1. Płatność z tytułu nabycia Produktu może być zrealizowana na jeden ze sposobów płatności dostarczonych przez Administratora. Wyboru metody płatności spośród dostępnych metod dokonuje Użytkownik.
  2. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, kartą płatniczą lub przy wykorzystaniu dostawców systemów płatności, konto bankowe Użytkownika zostanie obciążone po złożeniu Zamówienia i wypełnieniu formularza zapłaty, który następnie zostanie zaakceptowany przez Użytkownika.
  3. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności, Użytkownik ponosi koszty z tym związane.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) Użytkownikowi, który nie odbierze trzech kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) dla danego Użytkownika następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż przy odbiorze przesyłki.
  5. Zamówiony Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili całkowitej zapłaty.
  6. Użytkownikowi, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Serwisu przesyłana lub udostępniana jest na jego dyspozycję Faktura VAT. Faktury przesyłane są w formie elektronicznej Użytkownikom, którzy przekazali Sprzedawcy adres e-mail.
 5. DOSTAWA
  1. Dostawa zamówionego Produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie obsługiwanego kraju, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w momencie składania Zamówienia.
  2. Produkt dostarczany jest Użytkownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub wysyłkowej.
  3. Termin dostarczenia Produktu do Użytkownika wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika Zamówienia. Termin dostarczenia Produktu do Użytkownika jest zależny od podmiotu dostarczającego.
  4. W przypadku, kiedy w chwili złożenia Zamówienia Produkt nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy, termin wysłania Produktu wynosi do 7 dni roboczych od dnia, w którym Produkt znajdzie się w magazynie Sprzedawcy, o której to dacie Użytkownik jest informowany przez Sprzedawcę.
  5. Wszelkie prośby dotyczące konkretnego czasu dostarczenia przesyłki lub zmiany formy płatności należy wpisać w tabeli „Uwagi do zamówienia”.
  6. Użytkownik obowiązany jest zbadać przesyłkę. W razie stwierdzenia uszkodzenia Produktu lub braków ilościowych Produktów, Użytkownik obowiązany jest sporządzić, w obecności przewoźnika protokół szkody, w którym należy podać rodzaj uszkodzenia Produktu lub braków Produktów oraz datę i godzinę doręczenia. Następnie podpisany protokół wraz ze zdjęciem uszkodzonego Produktu należy przesłać Sprzedawcy.
  7. W przypadku stwierdzenia:
   1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
   2. niekompletności przesyłki lub
   3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
    – Użytkownik jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania powtórnej wysyłki Produktu.
  8. Bezpodstawna odmowa przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki lub niepodjęcie przesyłki w terminie nie stanowi odstąpienia od Umowy sprzedaży. Użytkownikowi w takim wypadku nie są zwracane koszty pierwszej przesyłki, a dodatkowo Użytkownik ponosi ewentualne koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Zrealizowanie powtórnej wysyłki możliwe jest po dokonaniu przez Użytkownika przedpłaty na poczet kosztów powtórnej przesyłki i kosztów zwrotu Produktu do Sprzedawcy na rachunek bankowy Sprzedawcy. Postanowienie to nie obowiązuje w przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy sprzedaży.
  9. Dostawa następuje na adres wskazany przez Użytkownika; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Użytkownik.
 6. SPRZEDAŻ ZESTAWÓW
  1. Do Sprzedaży Zestawów stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu w zakresie w jakim nie pozostają one w sprzeczności z postanowieniami niniejszego pkt. VII.
  2. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Zestawów możliwe jest wyłącznie w stosunku do wszystkich Produktów wchodzących w jego skład. Wyłącza się prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w stosunku do niektórych tylko Produktów wchodzących w skład Zestawu.
  3. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio do roszczeń Konsumentów wynikających z rękojmi, gwarancji, reklamacji i wszelkiego rodzaju innych uprawnień do zwrotu Zestawu lub żądania obniżenia ceny.
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że Produkt posiada wady fizyczne (w tym uszkodzenia mechaniczne) powstałe podczas dostawy lub tkwiące od początku w Produkcie, należy odesłać przesyłkę do Sprzedawcy. Produkt w takim wypadku podlega wymianie na pełnowartościowy (wolny od wad fizycznych).
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt posiada wady. W takim przypadku Użytkownik powinien skontaktować się z Sprzedawcą w celu złożenia Reklamacji.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   1. Imię i nazwisko Użytkownika,
   2. Dane kontaktowe Użytkownika,
   3. Datę nabycia Produktu,
   4. Nazwę Produktu,
   5. Dokładne wymienienie wad Produktu,
   6. Kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono wady Produktu,
   7. Żądania reklamującego,
   8. Numer konta bankowego.
  4. Najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Sprzedawca poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Użytkownik zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  5. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca uzna odstąpienie Użytkownika od umowy, obniży cenę Produktu, wymieni Produkt na nowy lub uzupełni jego braki ilościowe, w zależności od żądania Użytkownika zgłoszonego w Reklamacji.
  6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
  7. W przypadku gdy wymiana lub uzupełnienie przesyłki, o których mowa w zdaniu poprzednim są niemożliwe lub zbyt utrudnione, lub wiążą się z nadmiernymi kosztami dla Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o powyższym Użytkownika.
  8. Jakość oraz właściwości wszystkich Produktów gwarantowana jest przez Producentów tych Produktów. Sprzedawca otrzymuje zapewnienie od Producentów, iż dystrybuowane przez nich produkty są zgłoszone do wymaganych prawem rejestrów, posiadają wszelkie wymagane prawem atesty, pozwolenia, spełniają stosowne normy itp. Z uwagi na powyższe Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności w tym zakresie oraz szkody wynikające z użycia Produktu oraz braku jego właściwości, o których zapewniał producent.
  9. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Sprzedawca nie odpowiada za skutki użycia Produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.
  10. Postanowienia niniejszego artykułu nie wyłączają bardziej korzystnych postanowień wynikających z promocji stosowanych przez Sprzedawcę.
  11. Chcąc dochodzić roszczeń wobec Sprzedawcy, Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji, w tym min.
   1. wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
   2. wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
   3. ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.
  12. Na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr istnieje platforma internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR). Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z kompleksową usługą dla konsumentów i przedsiębiorców poszukujących pozasądowego rozwiązania sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży on-line.
  13. W celu usunięcia wątpliwości instrukcja, o której mowa w pkt 12 powyżej, nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Sprzedawcy na udział w mediacji lub arbitrażu.
 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Administrator Serwisu jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do Serwisu, niezależnie od tego, czy zostały one zarejestrowane czy też nie, oraz do materiałów publikowanych na tej stronie. Dzieła te chronione są prawem autorskim i wszelkie prawa do nich są zastrzeżone dla Administratora Serwisu.
  2. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z żadnej części materiałów chronionych prawem autorskim na cele komercyjne bez uprzedniego uzyskania licencji od Administratora Serwisu i/lub właściwych licencjodawców.
  3. Zabrania się kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Serwisu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów produktów i marek, treści Regulaminu oraz dowolnej zawartości strony Serwisu.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. W trakcie rejestracji w Serwisie Użytkownicy zostaną poproszeni o podanie danych personalnych, które będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do realizacji umów zawieranych ze Sprzedawcą.
  2. Wszystkie dane personalne są przez Sprzedawcę traktowane poufnie i zgodnie z właściwymi ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119).
  3. Dla zabezpieczenia tych danych w internetowym obrocie płatniczym, Administrator Serwisu chroni je korzystając z najnowocześniejszych technik szyfrowania. Wszystkie dane Użytkowników wykorzystywane w Zamówieniach są przekazywane do Sprzedawcy w formie zaszyfrowanej.
  4. Oświadczenie Sprzedawcy o ochronie danych można pobrać z Serwisu w zakładce: Polityka Prywatności.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Rozstrzyganie sporów powstałych między Sprzedawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem podlega sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta w chwili składania Zamówienia.
  2. Prawem właściwym dla Umów sprzedaży jest prawo Cypru, zaś w przypadku, gdy Klientem jest Konsument, prawo kraju zamieszkania konsumenta w chwili składania Zamówienia.
  3. Regulamin nie narusza szczególnych regulacji prawa lokalnego, bardziej korzystnych dla Konsumenta. W przypadku gdy Regulamin zawiera mniej korzystne zapisy niż postanowienia prawa lokalnego, w miejsce tych zapisów stosuje się bardziej korzystne dla Konsumenta przepisy prawa lokalnego.
  4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  5. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie co najmniej 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej Serwisu, chyba, że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany.
  6. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem Regulamin może być zmieniony jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedawcy i Użytkownika będącego Konsumentem.
  7. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.